Vui lòng liên hệ Song Thanh Cong Vietnam để được báo giá Bently Nevada Vietnam

100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 149986-02
Spare 4-Channel Relay Control Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 125720-01
Spare 4-Channel Relay Output Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 133323-01
Comms Gateway I/O Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 125680-01
Proximitor I/O Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 3500/05 -01-02-00-00-01
3500/05 System Rack 
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 3500/15-05-05-00
Power Supply
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 3500/15-05-05-00
Power Supply ; Note: 3500/15-01-01 is obsoleted.
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330780-90-05
Proximitor Sensor
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: MTL4031
Vibration Transducer Interface
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 3500/15-05-00-00
Power Supply
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 136719-01
Earthing I/O Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330103-00-03-10-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330704-000-050-10-02-05
3300 XL 11 mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330104-00-13-10-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330161-02-85-05-94-01-02
Single Triaxial HP Feedthrough for 3300
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330130-085-02-05
3300 XL 8MM EXTENSION CABLE
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330500-00-02
Velomitor Piezo-velocity Sensor