Kwang Jin Vietnam,Rotary Joints Kwang Jin 

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

Description

Models

Rotary Joint

Khớp nối xoay

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 1000

KR1011-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-15A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-65A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-15A-6A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1021-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1021-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-80A-40A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1022-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 2200

KR2211-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-20A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-6A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-65A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-15A-6A            

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-15A-Ø9

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-20A-Ø9, Ø13

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-25A-Ø13, Ø16

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR2221-32A-Ø20

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-40A-Ø20, Ø26 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-50A-Ø26, Ø32

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-65A-Ø32, Ø40, Ø 48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-80A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-15A-6A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-15A-Ø9

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-20A-Ø9, Ø13

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-25A-Ø13, Ø16

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-32A-Ø20

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-40A-Ø20, Ø26 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-50A-Ø26, Ø32

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-65A-Ø32, Ø40, Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-80A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-15A-6A           

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-15A-Ø9

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR2225-20A-Ø9, Ø13

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-25A-Ø13, Ø16

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-40A-Ø20, Ø26 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-50A-Ø26, Ø32

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-65A-Ø32, Ø40, Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-80A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 2400

OR2415-25A-Ø300(For Continuos Ship Unloader Crane)

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 3000

KR3011-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-15A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-15A-6A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-15A-6A     

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-20A-8A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3005-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 3200

KR3211-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-15A  

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3215-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-15A-6A     

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-20A-8A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3202-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-15A-6A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 3700

KR3711-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-15A    

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-15A-Ø11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-20A-Ø14.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-25A-Ø18

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3721-32A-Ø22.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-40A-20

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-40A-Ø28

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3701-50A-25A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-50A-Ø34.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-65A-Ø49

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-80A-Ø61

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-15A-Ø11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-20A-Ø14.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3722-25A-Ø18

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-32A-Ø22.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-40A-20A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-40A-Ø28

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-50A-Ø34.5 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-65A-Ø49

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-80A-Ø61

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-15A-6A            

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-15A-Ø11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-20A-Ø14.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-25A-Ø18

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-40A-Ø28

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-50A-Ø34.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-65A-Ø49

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-80A-Ø61

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 4000

KR4011-50A    

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-80A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-90A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-90A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-50A    

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-90A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-125A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-50A-Ø33      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-65A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-80A-Ø42

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-90A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-100A-Ø60

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-150A-Ø88

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-50A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-65A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-80A-Ø42

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-90A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-100A-Ø60

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-125A-Ø75

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-150A-Ø88

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-50A-Ø33     

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-65A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-80A-Ø42

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-90A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-100A-Ø60 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-125A-Ø75

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-150A-Ø88

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 5000

KR5005-10A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-20A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-25A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-25A*2P-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-25A*3P-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 6000

KR6100-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6106-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6701-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6706-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

BR6011-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

BR6011-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

BR6011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

OR6200-15AX9P-11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-12-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-12-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-12-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-12-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-20-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-20-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-20-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-20-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6364-30-1

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6363-30-1

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6364-30-2

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6363-30-2

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6414-10-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6413-10-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6414-15-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6413-15-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6414-15-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6413-15-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-15Ax3P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-10Ax2P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-15Ax2P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-20Ax2P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6605-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6605-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 7200

KR7211-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7201-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7211-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7201-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7205-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 8000

OR8000

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 8100

OR8100

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Accessories

Journal Flange

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Syphon elbow

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Syphon Hose

 

Khớp nối xoay

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 100

KJ100-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ100-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ100-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 200

KJ200-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 300

KJ300-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 400

KJ400-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 410

KJ410-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 500

KJ500-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-200A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-250A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-300A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-350A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-400A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 600

KJ600-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 610

KJ610-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 700

OJ700

Hydraulic Expand

Hydraulic Expand

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Hydraulic Expand ,  Kwang Jin khớp nối xoay Hydraulic Expand

Shaft

KJC Hydraulic Expand Shaft

Press seat

Press seat

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Press seat , khớp nối xoay Press seat

Press seat

KJC Press Seat