timer-bo-tao-tre-thoi-gian-26.png

 

Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059901
MK9988.51/60 AC50/60HZ 127V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059902
MK9988.51/60 AC50/60HZ 220V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059903
MK9988.52 AC/DC24V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059904
MK9988.52 AC/DC42V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059905
MK9988.52 AC/DC48V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059906
MK9988.52 AC50/60HZ 110V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059907
MK9988.52 AC50/60HZ 127V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059908
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059909
MK9988.52/60 AC50/60HZ 110V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059910
MK9989 AC/DC12V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059911
MK9989 AC/DC12V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059912
MK9989 AC/DC12V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059913
MK9989 AC/DC12V 1,5-30S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059914
MK9989 AC/DC12V 15-300S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059915
MK9989 AC/DC12V 3-60M
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059916
MK9989 AC/DC12V 5-100S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059917
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059918
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059919
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059920
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059921
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 5-100S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059922
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059923
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3H
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059924
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059925
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10M
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059926
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059927
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059928
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059929
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059930
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059931
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059932
MK9989 AC/DC24V+AC380-500V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059933
MK9989 AC/DC42-48V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059934
MK9989 AC/DC42-48V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059935
MK9989 AC/DC42-48V 1,5-30S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059936
MK9989 AC/DC42-48V 1,5-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059937
MK9989 AC/DC42-48V 5-100S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059938
MK9989.16/100 AC/DC24V+AC220-240V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059939
MK9989.71/60 AC110-127V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059940
MK9989.71/60 AC110-127V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059941
MK9989.72/001 AC110-127V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059942
MK9989.72/60 AC/DC24V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059943
MK9989.72/60 AC110-127V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059944
MK9989.72/60 AC110-127V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059945
MK9989.72/60 AC220-240V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059946
MK9989.72/60 AC220-240V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059947
MK9989.77 AC/DC12V 0,15-3S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059948
MK9989.77 AC/DC12V 0,5-10S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059949
MK9989.77 AC/DC42-48V 0,05-1S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0059950
MK9989.77 AC/DC42-48V 0,5-10S