thiet-bi-giam-sat-nhiet-do.png

Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060751
SL9094.11 AC230V 0-150C
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060752
SL9094.11/010 AC230V 0-150C
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060753
SL9144.11 0,1-20S UH AC230V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060754
SL9144.11/200 0,1-20S UH AC230V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060755
SL9151.12 2-450K-OHM AC127V 0,2-20S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060756
SL9151.12 2-450K-OHM AC230V 0,2-20S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060757
SL9151.12 2-450K-OHM DC24V 0,2-20S
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060758
SL9163.12 AC/DC24V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060759
SL9163.12 AC50/60HZ 230V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060760
SL9163.12/100 AC/DC24V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060761
SL9163.12/100 AC50/60HZ 230V
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060762
SL9171.12 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060763
SL9171.12 3/N AC220/127V ,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060764
SL9171.12 3/N AC400/230V ,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060765
SL9171.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060766
SL9171.12/001 3AC500V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060767
SL9171.12/030 AC110/63V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060768
SL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060769
SL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060770
SL9171.12/031 3AC400V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060771
SL9171.12/031 3AC500V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060772
SL9171.12/040 AC110/63V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060773
SL9171.12/040 AC400/230V ,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060774
SL9171.12/041 3AC110V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060775
SL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060776
SL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,85UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060777
SL9171.12/201 3AC400V 0,85UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060778
SL9171.12/230 3/N AC400/230V 0,85UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060779
SL9171.12/231 3AC110V 0,7UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060780
SL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060781
SL9171.12/241 3AC500V 0,85UN
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060782
SL9270.11/500 AC/DC24V 0,1-50A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060783
SL9270.11/500 AC220-240V 0,1-50A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060784
SL9270.11/510 AC220-240V 0,1-50A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060785
SL9270.12/003 AC220-240V 0,1-15A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060786
SL9270.12/010 AC/DC24V 0,1-15A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060787
SL9270.12/010 AC220-240V 0,1-15A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060788
SL9270.12CT AC/DC24V 0,5-100A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060789
SL9270.12CT AC220-240V 0,5-100A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060790
SL9270.12CT/010 AC/DC24V 0,5-100A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060791
SL9270.12CT/010 AC220-240V 0,5-100A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060792
SL9271.11/500 AC220-240V 0,1-50A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060793
SL9271.11/510 AC/DC24V 0,1-50A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060794
SL9271.11/510 AC220-240V 0,1-50A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060795
SL9271.12 AC/DC24V 0,1-15A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060796
SL9271.12 AC220-240V 0,1-15A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060797
SL9271.12CT AC/DC24V 0,5-100A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060798
SL9271.12CT AC220-240V 0,5-100A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060799
SL9277.12 AC/DC24V 0,1-15A
Dold VietNam, Song Thành Công Việt Nam, STC VietNam Article Number: 0060800
SL9277.12 AC115-127V 0,1-15A